KARGO BEDAVA
4.8 (214 yorum)
99,00 TL KDV Dahil

Ekosistem
•Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim halinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne ekosistem denir.
•Her ekosistem genel olarak aynı bileşenlerden oluşur.
•Bunlar canlı (üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar) ve cansız (inorganik maddeler, organik maddeler, fiziksel koşullar) öğelerdir. 
 
Ortam ve Çevre
•Canlı varlıkların yaşamsal bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve etkilendikleri mekana ortam denir.
•Bir canlı ile aynı fiziksel alanı paylaşan ve canlıyı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tüm diğer canlılara canlı çevredenir.
•Cansız çevre ise canlıların içinde veya üzerinde yaşantılarını sürdürdükleri kara, su gibi somut ortamdan oluşur.

Habitat ve Biyotop
•Bir organizmanın veya populasyonun doğal olarak yaşadığı yer habitat olarak tanımlanır.
•Biyotop ise canlı varlıkların yaşamını sürdürebilmesi için uygun çevresel koşullara sahip bir coğrafik bölgedir.

Ekolojik Niş
•Bu terim bir organizma veya populasyonun ekosistem içerisindeki işlevini belirtir.

Populasyon ve Kommunite
•Populasyon belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin topluluğudur.
•Kommunite ise beli bir bölgede yaşayan çeşitli türlerle ait bireylerin oluşturduğu topluluk şeklinde tanımlanır

Ekolojik İlişkiler
•Canlıların çevreleriyle ilgili olan ilişkileri Aksiyon, Reaksiyon ve Koaksiyon şeklinde sınıflandırılır.
•Cansız çevrenin canlılar üzerine olan etkisine Aksiyon denir.
•Canlıların cansız çevre üzerindeki etkisi Reaksiyon olarak tanımlanır.
•Bir canlının diğer bir canlı üzerine etkisine Koaksiyon denir.

Ekolojik Faktörler
•Canlıları, yaşam evrelerinin en az bir fazında doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyen ortamın her elemanına Ekolojik Faktör denir.
•Bu faktörler Biotik ve Abiotik olmak üzere iki bölümde incelenebilir.

Ekolojik Faktörler
A.Biotik Faktörler
•Beslenme
•Tür içi ve türler arası koaksiyonlar
B.Abiotik Faktörler
•Işık
•Sıcaklık
•Nem
•Tuzluluk
•pH
 
Abiyotik Çevresel Koşullar
Ekolojik faktörlerden abiyotik çevresel koşulların canlılar ve yaşadıkları ortam  üzerinde büyük bir etkisi vardır.

Bu faktörlerden başlıcaları:
1.Radyasyon
2.Sıcaklık
3.Işık
4.Hidrografik Faktörler olarak sıralanabilir.

1.Radyasyon

•Güneş ışınları ekolojik rolleri ve dalga boylarına göre:
•Morötesi(Ultraviyole) Işılar
•Görünen Işınlar
•Kızılötesi(Infrared) Işınlar olarak sınıflandırılır.
Morötesi Işınlar
•Dalga boyları 120-400 nm. arasında değişen ışınlar olup gözle görülmezler.
•Bitkilerdeki bazı kimyasal olaylar ve fototropizm (ışığa yönelim) de rol oynarlar. 
Görünen Işınlar
•Dalga boyları  400-760 nm. arasında olan ve gözle görülebilen ışınlardır.
•Toplam ışık enerjisinin %40-60’lık bölümünü oluştururlar.
Kırmızıötesi Işınlar
•Dalga boyları 760-3000 nm. arasında olan ışınlardır. Gözle görülmeyip dünyadaki sıcaklığın kaynağını oluştururlar.

2.Sıcaklık

•Sıcaklık atmosferdeki hava hareketlerinden, iklimsel değişimlerin oluşmasından ve mevsimlerin oluşmasından birinci derecede sorumlu önemli bir ekolojik faktördür. 
•Ilıman bölgelerde bulunan derin göllerde bir sıcaklık rejimi gelişmiştir. Bu bölgede kışın yüzey donmuş iken dip suları 40C civarındadır.
•Yaz mevsiminde ısınan sular yüzeyde bir tabaka oluştururken yoğun soğuk sular dipte bir tabaka oluşturur.
•Canlılar sıcaklığa olan toleranslarına göre Stenoterm ve Euriterm formlar olarak iki gruba ayrılır.
•Stenoterm formlar yalnız belli sıcaklık aralıklarında yaşarken euriterm canlılar çok geniş sıcaklık değişikliklerinde yaşayabilir. 
•Hayvanlar alemi, vücut sıcaklığı derecelerinin çevre sıcaklık derecesi ile olan ilişkilerine göre; Sıcak Kanlı Hayvanlar (Homoterm) ve Soğuk Kanlı Hayvanlar(Heteroterm=Poiklioterm) olarak iki gruba ayrılırlar.
•Kuş ve memelilerin dahil olduğu sıcak kanlı hayvanlarda vücut ısısı sabit; omurgasız hayvanlarla, balık, kurbağa ve sürüngenlerin dahil olduğu soğuk kanlı hayvanlarda ise vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına uyum gösterir. 
•Genellikle sıcak ve nemli ortamlarda yaşayan hayvanlar serin ve kuru bölgelerdekilere göre daha açık renkli olurlar. Fakat bu genellemeye uymayan canlılarda bulunmaktadır.
•Sıcak bölgelerde yaşayan sürüngen ve kurbağalar soğuk bölgelerdeki akrabalarına göre daha iri bir yapıya sahiptir.
•Denizel ortamda ise soğuk dip bölgelerinde yaşayan canlılar yüzey sularındakine göre daha büyük yapılıdır
•Ortamın yaşam için uygun olmayan koşullarının ani ve doğrudan etkisi sonucu organizmalarda Uyku Durumu (Kuisens) olur.
•Uyku durumu Estivasyon ve Hibernasyon şeklinde ortaya çıkar.
•Estivasyon çok yüksek sıcaklıkta veya nisbi nemin çok düşük olduğu durumlarda, hibernasyon ise çok düşük sıcaklılarda görülür. 

3.Işık ve Ekolojik Etkileri

•Işık ekolojide süresi, şiddeti ve yapısı ile önemli etkilere sahiptir. 
•Organizmalarda ışık süreleriyle ilgili olarak çeşitli ritmler oluşmaktadır. 
•Bunların en önemlisi Sirkadien ritimler olup  periyodu 24 saate eşit veya yakın olan ritimlerdir. 
•Canlılara gece-gündüz periyoduna bağlı olarak ortaya çıkan periyodik hareketler Niktemeral ritim olarak adlandırılır. 
•Bitkilerde çiçeklenme
•Bitkilerde fototropizma ve ışık rekabeti
•Klorofil sentezi
•Ozon oluşumu