Soru 1

Çocukluk-Ablalık-Arkadaşlık-Dedelik

Yukarıdakilerden hangisi aile içinde alabileceğimiz bir rol değildir ?

A) 1        B) 2        C) 3           D) 4

 

Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi rol kavramını karşılamaz ?

A) Düşüncelerimiz                                                                                                     

B) Üzerimize düşen görev                                                                                        

C) Toplum içindeki yerimiz                                                                                        

D) Grup içindeki sorumluluklarımız

 

Soru 3

Birey aşağıdaki rollerden hangisini kendi çabalarıyla elde etmiştir ?

A) Çocukluk  B) Öğrencilik C) Gençlik   D) Öğretmenlik

 

Soru 4

Altıncı sınıf öğrencisi olan Mehmet Ali, bu yaşına gelinceye kadar farklı roller üstlenmiştir.

Buna göre Mehmet Ali' nin aşağıdaki rollerden hangisini en son üstlendiği söylenebilir ?

A) Kardeş olması B) Arkadaş olması C) Ortaokul öğrencisi olması   D) Torun olması

 

Soru 5

Aynı amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren insan topluluğuna ne ad verilir ?

A) Rol              B) Grup                C) Görüş                D) Olgu

 

Soru 6

Bireylerin üyesi olduğu grup içinde doğal olarak elde ettiği yetkiye ne ad verilir ?

A) Sosyal        B) Özgürlük      C) Rol                   D) Hak

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dil Kurumu' nun amaçlarından biri değildir ?

A) Türk dili üzerine araştırmalar yapmak                                                                     

B) Türkçeyi yabancı kelimelerle beraber kullanmak                                                   

C) Türkçenin zenginliğini ortaya koymak                                                                   

D) Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgili çözüm yolları bulmak

 

 Soru 8

Türk tarihinin ve kültürünün en eski uygarlıklardan biri olduğunun ispatlanması, Türklerin dünya medeniyetine katkılarının belirlenmesi, bunun hem yeni nesillere, hem de dünyaya duyurulması için Atatürk tarafından 1931 yılında kurulan kurumun adı nedir ?

A) Türk Dil Kurumu                                                                                                   

B) Türk Tarih Kurumu                                                                                               

C) Türk Eğitim Sendikası                                                                                            

D) Türk Gelenekleri Kurumu

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler alanındaki çalışmalarından biri değildir ?

A) Türk Dil Kurumu’ nu kurması                                                                               

B) Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi                                                             

C) Tarih Kurumu’ nu kurması                                                                                    

D) Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’ ni kurması

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin amaçları arasında yer almaz?

A) Nesiller arasında bağlantılar kurmak                                                                      

B) Milletlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak                                                      

C) Geçmiş ile olan bağları koparmak                                                                           

D) Milletlerin hayatında devamlılık düşüncesini oluşturmak

 

Soru 11

Anadolu Selçukluları ve beyliklerinde sultanın ya da beyin ölümünden sonra yerlerine aileden birinin geçmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Orta Asya Türk geleneğinin terkedildiğinin                                                              

B) Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıldığının                                                   

C) Halkın yönetime katıldığının                                                                                   

D) Taht kavgalarının sona erdiğinin

 

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin yararlarından değildir ?

A) Ekonomik maliyet azalır.                                                                                     

B) Üretim artışı sağlanır.                                                                                             

C) Ürün kalitesi düşer.                                                                                             

D) Üretim süresini kısaltır.

 

 Soru 13

Fabrikalardan çıkan zehirli atıkların, kentlerin kanalizasyon atıklarının akarsulara, göllere ve denizlere bırakılması hangisine yol açmaktadır ?

A) Su kirliliğine   B) Hava kirliliğine C) Aşırı avlanmaya  D) Toprak kirliliğine

 

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetleri etkileyen etmenler arasında yer almaz?

A) Doğal kaynaklar B) Yeryüzü şekilleri C) Bitki örtüsü   D) İklim

 

Soru 15

Küre' de ( Kastamonu ) ve Murgul' da( Artvin ) çıkarılan maden ürünü hangisidir?

A) Bakır    B) Krom       5. Sınıf Matematik Soru Ve ÇözümleriC) Demir  D) Çinko

 

Cevap Anahtarı :

1-C 2-A 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-B 9-B 10-C 11-B 12-C 13-A 14-C 15-A