TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

SORU 1:

Biyolojik ve toplumsal sistemleri birbirine benzeten Herbert Spencer bu görüşünü bazı gerekçelere dayandırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gerekçelerden biri değildir?

A) Toplumda organizma gibi büyümektedir

B) "Toplumsal bünyeler" de organizmalar gibi hacim ve yapıca gelişirler

C) Organizmalar da toplumlar da her bir parçanın bir işlevi vardır

D) bir parçadaki değişme bütünü de etkiler

E) Parçalar sadece birbirine bağlı olarak incelenir

 

SORU 2:

Toplumsal etkileşimin ekonomik ticarete benzediği basit varsayımını paylaşarak fakat bu durumda her zaman para ile ölçülemeyeceğini maddi ve manevi unsurların da değiştirilebileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal etki kuramı

B) Sosyal alışveriş kuramı

C) Sosyal çatışma kuramı

D) Fonksiyonalist kuram

E) Feminist kuram

 

SORU 3:

Türkiye'deki ilk sosyologlardan biri olan ve pozitivist anlayışı benimseyerek saltanat, batılılaşma, uygarlık ve Türk medeniyeti gibi konularda araştırma yapan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A) Prens Sabahattin          B) Emre Kongar             C) Behice Boran

            D) Ziya Gökalp               E) Muzaffer Şerif

 

SORU 4:

Murdock'a göre aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A) Öğrenilir

B) Tarihidir ve süreklidir

C) Değişmezdir

D) Kalıtımla aktarılmaz

E) Toplumsaldır

 

SORU 5:

Kültürün öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Normlar B) Değerler C) İnançlar D) Semboller E) Evrensellik

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-D 4-C 5-E

 

İSTATİSTİK

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi bir istatistik birimi oluşturmaz?

A) İnsan B) İnsan C) Boşanma D) Korku E) Hastane

 

SORU 2:

Hangisi bir anakütle türü değildir?

A) Somut B) Gerçek C) Ani D) Varsayımsal E) Hareketli

 

SORU 3:

Hangisi ani bir istatistik birimidir?

A)Araba B)TV C) Koltuk D) Deprem E) Kedi

 

SORU 4:

Hangisi bir sözel (nitel) bir değişkendir?

A) Göz rengi B) Hava sıcaklığı C) Öğrencinin boyu D) Araba sayısı E) Ürünün fiyatı

 

SORU 5:

İstatistik birimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Canlı yada cansız varlıklar bir istatistik birimi oluşturur.

B) İstatistik birimleri aynı genel nedenlerin etkisi altında bulunmak zorunda değildir.

C) Ölçülebilir yada sayılabilir nitelikteki nesne veya olaylara istatistik birimi denir.

D) İstatistik birimleri belli bir anda ortaya çıkıyorsa bu birimlere ani istatistik birimi denir.

E) Sayılamayan yada ölçülemeyen nesneler yada olaylar istatistik birimi oluşturmazlar.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-D 4-A 5-B

 

MUHASEBE UYGULAMALARI

SORU 1:

Muhasebe dışı envanter sonuçlarının dökümlü olarak yer aldığı deftere ne ad verilir?

A) Envanter defteri B) Yevmiye defteri C) Büyük defter D) Kasa defteri E) Defter-i kebir

 

SORU 2:

Muhasebe dışı envanter sonuçlarının muhasebe kayıtlarına aktarılmasına ne ad verilir?

A) Envanter çıkarma

B) Envanter İşlemleri

C) Değerleme

D) Muhasebe içi envanter

E) Kapanış kayıtları

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre değerleme yapılırken uyulması gereken ilkelerden biri değildir?

A) Varlıklar ve borçlar teker teker değerlenir.

B) Kapanış bilançosundaki değerler ile takip eden dönemin açılış değerleri ayrı olmalıdır.

C) Değerlemede kullanılan yöntemler, takip edilen dönemlerde de korunur.

D) Değerlemede işletmenin sürekliliği esastır.

E) Gelirler ve giderler gerçekleşme esasına göre finansal tablolara kaydedilmelidir.

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'na göre değerleme ölçülerinden biri değildir?

A) Gerçeğe uygun değer

B) Rayiç bedel

C) Mukayyet değer

D) Borsa rayici

E)Maliyet bedeli

 

SORU 5:

Bir varlığın satın alınması, üretilmesi veya kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılan harcamaların toplamına ne ad verilir?

A) Tasarruf değeri B) itibari değer C) Maliyet bedeli D) Emsal bedeli E) Vergi değeri

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-D 3-B 4-A 5-C

 

ANAYASA HUKUKU

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda anayasal gelişmenin ilk adımı olarak kabul edilmiştir?

A) Sened-i İttifak

B) Tanzimat Fermanı

C) Islahat Fermanı

D) Kanuni Esasi

E) 1924 Anayasası

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında çıkarılan ilk Osmanlı Anayasası'dır?

A) Tanzimat Fermanı B) Sened-i İttifak C) Kanuni Esasi D) Islahat Fermanı E) Hiçbiri

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküntüden kurtulabilmesi için, meşruti bir monarşiye geçilmesini savunmuştur?

A) Heyet-i Âyan B) Genç Osmanlılar C) Heyet-i Mebusan D) Meclis-i Umumî E) Genç Türkler

 

SORU 4:

1921 Anayasası'nın en önemli yeniliği ve devrimci ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî egemenlik B) Mutlakıyet C) Demokrasi D) Monarşi E) Liberalizm

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele döneminin hükümet şeklini tanımlar?

A) Başkanlık sistemi

B) Parlamenter rejim

C) Meclis hükümeti

D) Kuvvetler birliği

E) Hiçbiri

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-B 4-A 5-C

 

KAMU MALİYESİ

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığı kavramına katkısı olan iktisatçılardan değildir?

A) John Stuart Mill              B) Henry Sidgwick           C) Arthur C. Pigou

                         D) A. Masgrave         E) Paul A. Samuelson

 

SORU 2:

Piyasa başarısızlığı kuramı kaynakların dağıtılmasının esas mekanizması olarak neyi ifade etmektedir?

A) Toplumu B) Kamu kesimini C) Piyasayı D) Eksik rekabeti E) Eksik rekabeti

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebeplerinden biri değildir?

A) Kamusal mallar B) Dışsallıklar C) Tam rekabet D) Eksik bilgi E) Eksik rekabet

 

SORU 4:

Hayvani güdü kavramı ilk olarak aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından kullanılmıştır?

A) Keynes B) Bentham C) Musgrave D) Pigou E) Mill

 

SORU 5:

Bireylerin esas amacının kendi mutluluğu olduğunu ifade eden faydacı iktisatın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keynes B) Musgrave C) Musgrave D) Bentham E) Mill

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-C 4-A 5-D

 

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

SORU 1:

Gazali'ye göre adil fiyatı aşağıdakilerden hangisi açıklayabilir?

A) Ahlaken kabul edilebilir olmak

B) Maliyetle eşit olmak

C) Fayda ile eşitlenmek

D) Rayiç fiyatla eşitlenme

E) Aşırı olmamak

 

SORU 2:

İbn-Haldun'un Şehirli, yerleşik hayatı tanımlarken kullandığı ve medeniyet'i karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umran B) Rayiç C) Chrematikos D) Urban E) Yurban

 

SORU 3:

Gazali meşru veya gayrimeşru bütün kazanç işlemlerini aşağıdakilerden hangisine bağlar?

A) Geçim davasına

B) Hayat pahalılığına

C) İş olmamasına

D) Meslek olmamasına

E) Sanayinin gelişmemesine

 

SORU 4:

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Gresham Yasa'sını ilk defa öngörmüştür?

A) Aristo B) Ksenefon C) Platon D) Thomas E) Oresma

 

SORU 5:

Ticareti, ucuza alıp pahalıya satmaktır şeklinde tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Haldun B) Aristo C) Sokrates D) Platon E) Smith

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-A 4-E 5-A

 

TİCARET HUKUKU 1

SORU 1:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ticari işletmenin devrinde, devrin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ticaret unvanı, işletme devrinin kapsamı dışına çıkarılamaz.

B) İşletmenin duran malvarlığı devredilmiş kabul edilmez.

C) Taraflar anlaşarak bazı hususların devir dışında kalmasını kararlaştıramaz.

D) Ticari işletmenin devri ile işletmenin aktif ve pasifleri devredilmiş olur.

E) İşletmenin içinde bulunan üçüncü kişilere ait eşyalar iyi niyetli devralana geçmez

 

SORU 2:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ticari işletmenin devri ile ilgili olarak yanlıştır?

A) Devrin ticaret siciline tescili bildiricidir

B) Aktif ve pasifler birlikte devredilmelidir

C) Devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılmalıdır

D) Devir ticaret sicil gazetesi ile duyurulur

E) işletmedeki şahıs unsuru devrin kapsamı dışındadır

 

SORU 3:

Ticari işletme rehini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm malvarlığı unsurları rehinin kapsamına dâhil değildir.

B) Ticaret unvanı, işletme adı ve taşınır duran mal varlığı, rehinin zorunlu kapsamını oluşturur.

C) Sınaî haklar ise, tamamen veya kısmen rehin kapsamı dışında bırakılabilir.

D) Ticari işletmenin mal varlığı içinde sayılan kiracılık hakkı, işletme değeri ve taşınmazlar rehinin kapsamına sokulabilir.

E) Aynı işletme üzerine birden fazla rehin tesis edilebilir.

 

SORU 4:

Ticari işletme rehininin tescili talebinde sözleşme yapıldıktan ne kadar süre içerisinde bulunulmalıdır?

A) 7 gün B) 8 gün C) 10 gün D) 12 gün E) 13 gün

 

SORU 5:

I. Ticaret kanun da düzenlenen işler ticaridir.

II. Bir ticari işletmeyle ilgili olan işler ticaridir.

III. Bir tacirin borçlarının ticari olması karinedir.

IV. Bir taraf

Ticari işle ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B)I-II C) Yalnız III D)Hepsİ E)II-III

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-A 3-D 4-C 5-D

 

MİKRO İKTİSAT

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi monopolcü gücün kaynakları arasında yer almaz?

A) Etkin rekabet

B) Hammaddelerin özel mülkiyeti

C) Patentler

D) Özel imtiyaz hakkı

E) Ölçek ekonomiler

 

SORU 2:

Talep esnekliğinin eksi bir (-1) olması durumunda monopolcü firmanın marjinal hasılat eğrisinin aldığı değer aşağıdakilerden hangisidir?

A)-2      B)-1     C)0     D)1    E)2

 

SORU 3:

Kârı maksimize eden emek miktarı belirlenirken marjinal ürün hasılatı hangi değere eşitlenir?

A) Hasılata B) Ranta C) Faize D) Ücrete E) Kâra

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth kutu diyagramına ilişkin basit modelin varsayımları arasında yer almaz?

A) Tüketicilerin fayda fonksiyonları birbirine bağımlıdır.

B) Ekonomide iki mal vardır.

C) Farksızlık eğrileri orijine göre dışbükeydir.

D) Analiz tam rekabet piyasasında yapılmaktadır.

E) Ekonomide iki tüketici vardır.

 

SORU 5:

Pareto optimumunun sağlanabilmesi için tüm tüketicilerde sağlanması gereken koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maliyet düzeylerinin eşit olması

B) Kâr düzeylerinin eşit olması

C) Bütçe kısıtlarının eşit olması

D) Marjinal ikame oranlarının eşit olması

E) Refah düzeylerinin eşit olması

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-D 4-A 5-D

 

İSTATİSTİK

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?

A) Doğum B) Evlenme C) Trafik kazası D) Sevinç E) Araba

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

A) İnsan B) Kavga C) Bina D) Bisiklet E) Ticari kuruluş

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi varsayımsal birimdir?

A) İnsan

B) Gömlek

C) Oyuncak

D) 10 kitap arasından rastgele seçilen 4 kitap

E) Evlenme

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi doğal birimdir?

A) Radyo B) Tahta C) Cam D) Toprak E) Tarla

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

A) Bir trenin vagon sayısı

B) Ailedeki birey sayısı

C) Apartmandaki daire sayısı

D) Sütteki protein miktarı

E) Sütteki protein miktarı

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-D 4-A 5-D

 

İŞLETME YÖNETİMİ

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi müşteri tatmini sağlayablmek için kaynakların en uygun şeklde düzenlenerek mal veya hizmetin en kısa zamanda sağlanmasıdır?

A) Verimlilik B) Etkinlik C) İktisadilik D) Karlık E) Etkenlik

 

SORU 2:

Belli bir dönemde birim mal veya hizmetin üretilebilmesi için gerekli maliyet giderlerinin düzeyiyle ilgili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İktisadilik B) Eşitlik C) Etkenlik D) Verimlilik E) Etkinlik

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi sorumlulukları açısından yapılan yönetici sınıflandırması içerisinde yer alır?

A) Üst düzey yönetici

B) Proje yöneticisi

C) Alt düzey yönetici

D) Hümanist yönetici

E) Orta düzey yönetici

 

SORU 4:

Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerle ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İşletmenin tümünün resmini görürler.

B) Belirli bir bölümle veya belirli bir işle ilgilenmezler.

C) İşletmenin kurumsal performansını sürekli izlemek zorundadırlar.

D) Aldıkları kararlar tüm işletmeyi bağlar.

E) Muhasebe müdürü üst düzey yönetici sayılabilir.

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi orta düzey yöneticilerin faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Rekabet stratejilerini uygulamaya geçirirler ve sorumlu oldukları bölümleri yönetirler.

B) Birbirlerine danışmanlık yaparak işletme içinde koordinasyonu sağlarlar.

C) Alt düzey yöneticileri denetlerler, alt yönetim ve üst yönetim arasında bir köprü görevi görürler.

D) İşletmenin yakın çevresiyle doğrudan ilişkilidirler ve faaliyetlerin bütçe hedefleri ve kurumsal performans üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini sürekli olarak gözden geçirirler.

E) Kurumsal performansı sürekli izlemek zorundadırlar.

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-B 4-E 5-E

 

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

SORU 1:

Dışarıdan girdi almayan ve neticesinde çıktı vermeyen sistemlere ne ad verilir?

A) Gizli Sistem B) Açık Sistem C) Güvenli Sistem D) Kapalı Sistem E) Erişimli Sistem

 

SORU 2:

Dışarıdan girdiler alan ve sistemin kullanıcılarına çıktılar üreten sistemlere ne ad verilir?

A) Gizli Sistem B) Açık Sistem C) Güvenli Sistem D) Kapalı Sistem E) Erişimli Sistem

 

SORU 3:

Sisteme yapılan girdinin çıktıya dönüştürülme aşamasında gördüğü, işlem adımlarına ne ad verilir?

A) Kontrol B) Girdi C) Süreç D) Çıktı E) Geri Besleme

 

SORU 4:

Var olan sistemin amacına uygun çalışıp çalışmadığını denetleyen sistem bileşenine ne ad verilmektedir?

A) Kontrol B) Girdi C) Süreç D) Çıktı E) Geri Besleme

 

SORU 5:

Aşağıdakilerden hangisi sistemde oluşan çıktıyı kontrol birimine iletir?

A) Kontrol B) Girdi C) Süreç D) Çıktı E) Geri Besleme

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-B 3-C 4-A 5-E