AÖF İŞLETME BİLGİ SİSTEMİ

SORU 1:

İşletmelerde günlük işleyişin sağlanması için bilgi ihtiyacını gideren sistemlere ne ad verilmektedir?

A) Bilgi Sistemi

B) Otomasyon Sistemi

C) Kontrol Sistemi

D) İşletim Sistemi

E) Merkezi işlem Birimi

 

SORU 2:

İşletmenin kendine ait olmayan başka işletmeler ve pazar araştırmalarından elde edilen bilgi kaynağı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz Kaynaklı Bilgi

B) İç Kaynaklı Bilgi

C) Dış Kaynaklı Bilgi

D) Merkezi Kaynaklı Bilgi

E) Harici Kaynaklı Bilgi

 

SORU 3:

İşletmelerin kendi birimleri arasında toplamış olduğu bilgilere ne denilmektedir?

A) Çapraz Kaynaklı Bilgi

B) İç Kaynaklı Bilgi

C) Dış Kaynaklı Bilgi

D) Merkezi Kaynaklı Bilgi

E) Harici Kaynaklı Bilgi

 

CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-C 3-B

 

İSTATİSTİK 1

SORU 1:

Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran veya azaltan en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortalama türü             B) Standart sapma           C) Değişkenlik

       D) Homojenlik (türdeşlik)         E) Tesadüfilik

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

A) Aritmetik ortalama

B) Tartılı aritmetik ortalama

C) Mod

D) Kareli ortalama

E) Geometrik ortalama

 

SORU 3:

Bir mahallede yaşayan aileler arasından rastgele seçilen 5 ailenin aylık gelirleri ( TL ) aşağıdaki gibidir. x 700 - 850 - 910 - 970 - 1050 Bu seri için aritmetik ortalama kaçtır?

A) 884 B) 896 C) 898 D) 900 E) 920

 

CEVAP ANAHTARI: 1-D 2-C 3-B

 

MİKRO İKTİSAT

SORU 1:

Bir mala ilişkin engel eğrisi pozitif eğimli ise, gelir azaldığında geleneksel talep eğrisi nasıl etkilenir?

A) Düşey eksenle örtüşür.

B) Sağa kayar.

C) Sola kayar.

D) Eğim dikleşir.

E) Eğim yatıklaşır.

 

SORU 2:

Fiyat değişimine bağlı olarak iki mal arasındaki değişim oranındaki farklılaşmanın neden olduğu talep miktarındaki değişime ne ad verilir?

A) Miktar etkisi B) İkame etkisi C) Engel etkisi D) Fiyat etkisi E) Fiyat etkisi

 

SORU 3:

Bir karar vericinin seçeneklerdeki mümkün olan tüm sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapma arayışı içinde olduğunu ifade eden kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırmalı dinamik analiz

B) Karşılaştırmalı statik analiz

C) Denge analizi

D) Durağan analiz

E) Kısıtlı optimizasyon

 

CEVAP ANAHTARI: 1-C 2-B 3-E

 

TİCARET HUKUKU 1

SORU 1:

Ticaret unvanı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari işletme sahibini diğer işletme sahiplerinden ayırmaya yarayan tanıtma işaretidir.

B) Her tacir, bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.

C) Tacir, seçtiği ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.

D) Tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili her türlü belgeyi bu unvan altında imzalamaya mecburdur.

E) Tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili her türlü belgeyi bu unvan altında imzalamaya mecburdur.

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi ticaret unvanın değişmeksizin kalabileceği durumlardan biri değildir?

A) Kolektif veya komandit şirkete yahut donatma iştirakine yeni ortakların girmesi

B) Ticaret unvanının işletmeyle birlikte devri

C) Ticari işletme sahibinin veya şirketlerde adı unvanda bulunan ortağın adının kanunen değişmesi veya yetkili makamlar tarafından değiştirilmesi

D) Miras yoluyla intikal

E) İflas halinde işletmeden ayrı olarak devredilmesi

 

SORU 3:

Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi geçerli değildir?

A) Mert Esen Unlu Mamulleri Adi Komandit Şirketi

B) Aslı Bayrak Denetim Anonim Şirketi

C) Kardeşler Gazetecilik Limited Şirketi

D) Urfalı Haydar Restaurantları Kollektif Şirketi

E) Ali Kızmaz ve Oğulları Yapı Kooperatifi

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-E 3-B

 

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

SORU 1:

Aşağıdakilerden hangisi adam smith'in yayınladığı ulusların zenginliği' adlı kitabıyla başladığı varsayılan klasik iktisadi Düşüncenin savunucuları arasında yer alır?

A)malthus B) D.Ricardo C) J. S. Mni D) J.B. Say E) J.M.Keynes

 

SORU 2:

İhsanın doğallığını özgürlüğünü ve etkinliğini ön plana çıkaran felsefi akımın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hümanizim B) Ronesans C) Reform D) Skolastik Düşünce E) Rasyonalizm

 

SORU 3:

Ronesansın temel düşünce merkezinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Ekonomi B) Din C) Hümenazim D) Rekabet E) İşbölümü

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-A 3-C

 

KAMU MALİYESİ

SORU 1:

Türkiye'de kamu kesimi yapısının yeniden tasarlandığı 5018 sayılı kamu malı yönetimi ve kontrol kanunu ne zaman yürürlüğe girmiştir?

A) 2000 B) 2001 C) 2004 D) 2005 E) 2006

 

SORU 2:

I. Genel bütçeli kuruluşlar

II. Özel bütçeli kuruluşlar

lll. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar

lV. Sosyal Güvenlik kurumları

V. Yerel yönetimler

Yukarıdakilerden hangileri merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlardır?

A) l, ll B) l, ll, lll C) l, ll, lll, lV D) l, ll, lll, lV, V E) l, ll, lll, V

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kamu kesimini oluşturmaz?

A) KİT'ler

B) Dönen sermayeli kuruluşlar

C) Fonlar

D) Yerel yönetimler

E) Sivil toplum kuruluşları

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-E

 

ANAYASA HUKUKU

SORU 1:

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

A) Federalizm ile

B) Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrı organlara verilmesiyle

C) Yasama ve yürütme güçlerinin yasama meclisinde birleşmesiyle

D) Yürütmenin üstünlüğüyle

E) Yargının diğer iki kuvvete üstünlüğüyle

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?

A) Yasama meclislerinde nitelikli çoğunluk

B) Bir kereden fazla görüşme şartı

C) Birbirini izleyen iki yasama meclisi tarafından kabul şartı

D) Bazı hükümlerinin değiştirilemez kılınması

E) Kuvvetler ayrılığı

 

SORU 3:

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?

A) Belçika B) İtalya C) ABD D) İngiltere E) Fransa

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-E 3-D

 

MUHASEBE UYGULAMALARI

SORU 1:

Bir yıl veya faaliyet döneminden daha uzun sürede nakde dönüşmesi veya işletme tarafından uzun süre kullanılarak fayda elde edilmesi söz konusu olan varlıklara ne ad verilir?

A) Dönen varlıklar

B) Duran varlıklar

C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar

D) Uzun vadeli yabancı kaynaklar

E) Öz kaynaklar

 

SORU 2:

Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklar grubunda yer almaz?

A) Hazır değerler

B) Özel tükenmeye tabi varlıklar

C) Uzun vadeli alacaklar

D) Maddi duran varlıklar

E) Mali duran varlıklar

 

SORU 3:

Bir işletmenin uzun vadeli amaçlarla satın aldığı veya çeşitli nedenlerle bir yıl içinde nakde dönüştürme olanağı bulunmayan menkul kıymetlere ne ad verilir?

A) Menkul kıymetler

B) Mali duran varlıklar

C) Maddi duran varlıklar

D) Maddi duran varlıklar

E) Maddi duran varlıklar

 

CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-A 3-B

 

İSTATİSTİK

SORU 1:

Yığın olay kavramı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle eşdeğer anlamda kullanılmaktadır?

A) Evren B) Örneklem C) Çerçeve D) Tamsayım E) Birim

 

SORU 2:

Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

A) Tam sayım B) istatistik C) Örnekleme D) Bilimsel araştırma E) istatistiksel analiz

 

SORU 3:

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

A) Hane halkının oda sayısı

B) Hane halkı geliri

C) Boy uzunluğu

D) Ders çalışma süresi

E) Tüketilen doğalgaz miktarı

 

CEVAP ANAHTARI: 1-E 2-B 3-A