Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğrenen Müşterilerimizin Başarının Etkisi

Son yıllarda Türkiye'deki üniversitelerin sayılarının ve eğitim kalitesinin gözle görülür derecede artmasıyla beraber, üniversitelerimizde eğitim gören yabancı öğrenci sayısında da ciddi oranda bir artış gözlenmiştir. Ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler üniversitelerin bünyesinde bulunan Türkçe Ögretimi Uygulama ve Arastirma Merkezlerinde (TÖMER) Türkçe eğitimi almaktadırlar. Bu çalışma Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi TÖMER ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER dil kurslarında Türkçe öğrenen ve kendisini başarılı gören öğrencilein başarılarına etki eden nedenleri ve özellikle teknolojinin bu nedenler arasındaki yerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamasında 15 yabancı uyruklu öğrencimizle 3 farklı grupta odak grup görüşmesi yapılmış, başarılarına etki eden nedenler üzerinde konuşulmuştur. Daha sonra bu görüşmelerden elde edilen verilerle bir anket oluşturulmuş ve bu anket toplam 143 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS veri analizi programı yardımıyla analiz edildiğinde katılımcıların başarılarını etkileyen faktörler olarak «ilgi», «gelecek planları», «öğrenme stratejileri» ve «çaba gibi «içsel» boyuttaki faktörleri ileri sürdükleri görülmüştür. Başarıyı getiren faktörler arasında «teknoloji kullanımı» kendisine son sıralarda yer bulabilmiştir.

Atıf teorisi farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Heider (1958) bir olayı sebepleriyle ilişkilendirme olarak, Weiner (1974) bireylerin başarı ve başarısızlıklarını atfettikleri nedenler olarak, Harvey vd. (2009) ise belirli bir olayın neden meydana geldiğini ve sebepsel durumları olarak tanımlamışlardır.

Alderman (2004) atıf sürecinin insanların her gün başvurduğu bir olay olduğunu belirtir. Atıf teorisinin bilişsel bir teori olduğunu, kişilerin meydana gelen olayların sebepleri hakkındaki inanışları ve bu inanışların kişinin davranışlarını ve beklentilerini nasıl etkilediğini ele aldığını belirtir.